top of page

Финансирање

,

Како работи? Од градежни кредити до хипотеки

За финансирање на изградба на куќа ќе ви треба договор за градежно-хипотека. За време на периодот на изградба, потребни се само месечни плаќања на камати. Кога ќе стапи во функција (целосно завршен), кредитот автоматски станува хипотека.

Наша предност е краткиот период на изградба, што значи помал ризик за банката и пониски каматни стапки на договорот. Износот на заемот се одредува како помал од вкупните трошоци на проектот или проценка на износот што заемопримачот е подготвен да го финансира преку кредит.

Предности гарантирани од BullHomes

Наша голема предност е краток рок за изградба на куќа, што значи дека нашите клиенти плаќаат значително помала камата при изградбата. Забрзаниот процес на градба ги намалува ризиците за банката, што го олеснува финансирањето за двете страни.

Развивање точен буџет Одредувањето точен буџет за проектот може да вклучи сеопфатна анализа за првпат купувачите на домови и градители кои се соочуваат со купување земјиште и изградба за прв пат. Примарен услов за износот што заемопримачот е подготвен да го обезбеди за изградба или купување на постоечки дом е заемот до вредност, што е дел од најнискиот износ на вкупниот трошок за изградба (проценета вредност) што го дава заемопримачот.

Градителите на BullHomes го олеснуваат дополнителното финансирање со основните градежни препораки за оптимизирање на сертификацијата. Многу клиенти одлучуваат да ги конфигурираат своите домови со додавање премиум опции како скапи обвивки, базени или скапи завршетоци. Дополнително, локалните власти може да бараат дополнителна документација во врска со безбедноста или локалните кодови што ќе се применуваат за новата градба. Во зависност од локацијата и можностите, овие опции може или не може да бидат целосно оценети, иако често додаваат функционалност, безбедност и висок квалитет на живот. Во процесот на дизајнирање, искусниот тим на BullHomes е свесен за трошоците за да не се компромитира квалитетот пред цената.

Подготовка на буџет

Со нашата стручна и соодветна помош ќе ги одредите можностите на земјиштето според вашите потреби.

Финансиски партнери

Имаме широка мрежа на доверливи партнери кои можат делумно или целосно да го финансираат вашиот проект. Ние работиме со вас и вашиот заемодавач до крајот на процесот на изградба.

Прелиминарни консултации

На нашиот прв состанок ќе разговараме за финансискиот дел: како ќе се финансира проектот, ќе размениме идеи за да создадеме почетен концепт. Нашите финансиски експерти ќе ве водат низ дизајнот за да постигнете минимални трошоци, динамичен модел на предлог-проект и ќе ги утврдат потенцијалните влијанија врз клучните финансиски барања како што се потребата од парични ресурси за завршување, барање ликвидност и месечно сервисирање на кредит.

Финансиско управување со проектот

За време на концептуалниот развој, ќе имате менаџер за финансии на проектот кој ќе ви обезбеди детално објаснување за клучните финансиски термини и концепти. Дополнително, заедно со вас ќе ги разгледаме финансиските инструменти на проектот, со повторена анализа на клучните барања на финансиската институција за да се развие прелиминарна проценка.

Финансирање

По утврдувањето на проектот и цената, нашиот тим ќе претстави 1-3 соодветни заемодавачи, вклучувајќи детални информации и придружна документација.

bottom of page